Finančný dar

Prostredníctvom budovania vzťahu k umeniu a ku kráse našich zverencov vedieme k vyšším etickým hodnotám.  Prispievame k vyváženému a  harmonickému  rozvoju ich osobnosti  s cieľom, aby dokázali objaviť a naplno žiť svoj potenciál. Okrem samotnej výuky sú súčasťou aktivít našej školy verejné výstavy a vernisáže, kde žiaci majú možnosť rozvíjať aj svoje prezentačné schopnosti.

Pokiaľ ste stotožnený s našou filozofiou a máte záujem podporiť vzdelávanie detí umením, môžete nám poslať dar na účet vedený v ČSOB.

Číslo účtu - IBAN: SK90 7500 0000 0040 1434 4590
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
názov účtu: ČSOB Podnikateľské konto Plus

Ďakujeme!
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram