Maľba

S maľbou sa dieťa stretáva neskôr než s kresbou, naväzuje na prvé archetypálne znaky pre svet ľudí, prírody a vecí. Maľbou intuitívne stvárňuje emócie. Farby cíti ako farebné hmoty. Vie sa ich chopiť nielen štetcom, ale aj rukami, celou svojou bytosťou. Reč farieb nadobúda pri maľbe charakter špecifickej neverbálnej komunikácie.

Vo výtvarnej výchove objavujeme:

  • maľbu z predstavy, ktorá spája obsah a výraz vo výtvarnej výpovedi
  • maľbu  motivovanú pozorovaním skutočnosti, ktorá nie je verným prepisom, ale voľnou parafrázou videného a v poňatí rôznych žiakov sa líši
  • návrhovú maľbu, v ktorej žiaci skúmajú rôzne vlastnosti farieb, ich výrazové alebo dekoratívne účinky

Základný problém maľby vedie od vcítenia sa do výrazových kvalít farieb až k pochopeniu kompozičných vzťahov. Deti vedieme od subjektívne ladených výtvarných aktivít k systémovým výtvarným znalostiam.

Techniky maľby

  • tempera
  • akvarel
  • pastel
  • akryl
CELÁ GALÉRIA MALIEB
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram