Metodika

V rámci výučby dodržiavame pedagogické prístupy v súlade s najnovším platným Štátnym vzdelávacím programom pre ZUŠ schváleným Ministerstvom školstva SR a podporené rámcovým vzdelávacím programom pre ZUŠ v ČR:

  • projektové vyučovanie založené na nadväznosti úloh
  • nové najmodernejšie výtvarné alternatívy a koncepcie
  • dôraz na medzipredmetové i nadpredmetové vzťahy, t. j. komplexné poznávanie v rovine racionálnej i duchovnej

Náš školský vzdelávací program kladie dôraz na harmonizáciu osobnosti:

Našim študentom predstavujeme výtvarnú výchovu ako komplexný spôsob poznávania sveta s podielom všetkých zložiek osobnosti ako sú senzibilita a racionalita, intuícia a intelekt, fantázia, temperament, vedomé i nevedomé duševné aktivity.

Výchovno-vzdelávací systém má svoje osnovy a štruktúru:

  • vertikálne je členený do tematických radov – okruhov
  • horizontálne do edukačných tém – výtvarných problémov

Špecifikom našej školy je spôsob prezentácie výtvarných prác

Metóda polyekranu v škole i na výstavách predstavuje silný motivačný prvok s didaktickým zámerom ukázať rôznorodosť, osobitosť, i účinnosť výtvarných prác detí v jednom tematickom koncepte.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram