Umenie v prírode

Umením v prírode prehlbujeme zmyslové vnímanie a intuiívne vyciťovanie u žiakov. Silným motivačným impulzom sa stáva samotná príroda, ktorá je archetypom vnútorného učiteľa. Jej pozorovaním a koncentráciou na podstatu vstupujeme s ňou do dialógu duchovnými formotvornými prvkami výtvarného jazyka.

Diela, skulptúry vytvárame z prírodných materiálov v krajine, prírode a začleňujeme ju do výtvarného konceptu. Rozvíjame komunikáciu so všetkými prírodnými štruktúrami vrátane stromov, konárov, listov, kvetov, bylín, plodov, kameňov, pracujeme so zemou, hlinou. Používame prírodné špagáty, citlivo zasahujeme temperovou farbou.

Land artové aktivity striedame náčrtkovou a študijnou kresbou otvorenej krajiny, jej štruktúr, kompozičnou a farebnou analýzou.

Ideovo a motivačne sa pohybujeme vo sférach medzipredmetových a nadpredmetových vzťahov viažúcich sa na prírodné prostredie, floristiku, biológiu, ekológiu, kozmológiu, etiku ale tiež na kultúrno-literárne prostredie rozvíjajúce imagináciu a predstavivosť.

Prírodné materiály

  • stromy
  • konáre
  • listy 
  • byliny
  • kvety

  • plody

  • kamene

  • hlina

CELÁ GALÉRIA UMENIA V PRÍRODE
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram