UMELECKÝ RIADITEĽ, VÝTVARNÝ PEDAGÓG, ZAKLADATEĽ ŠKOLY

Mgr. Miloš Čápka

"Neutíchajúcim príťažlivým momentom je pre mňa vstupovať do vedomia detí s čo najvyššou centrálnou ideou, ušľachtilou myšlienkou a to pri akomkoľvek výtvarnom probléme či tematickom zadaní. Čím je vyššia, tým viac dokáže zjednotiť a zharmonizovať naoko vystupujúce protiklady. Je obojstrannou motiváciou, pre deti i pre mňa samotného. Vždy som miloval fázu po motivácii, to koncentrované ticho, keď všetky mysle obrátené k vnútornej pozornosti spája jedna, rovnaká úloha, prvé zostupujúce okamihy inšpirácie.“

Viac informácií
  • 30-ročná pedagogická prax v odbore
  • 1981-1986 Pedagogická fakulta v Trnave UK Bratislava, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre II. a
  • III.stupeň (Slovenský jazyk – Výtvarná výchova)
  • 1999 kvalifikačná skúška o odbornej spôsobilosti pedagogických pracovníkov na tému Cesty k výchove ducha,
  • Metodickopedagogické centrum Bratislava
  • autorská výtvarná tvorba – maľba
  • členstvo v ZVUZS (Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska) a v SAPVEP (Slovenská asociácia pedagógov
  • výtvarných a estetických predmetov)
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram